Graffiti Woman

Dust like a wave of people, like water, only sigh a few people. »…


Bụi như một làn sóng người, như nước, chỉ thở dài vài ngư…

Dust like a wave of people, like water, just sigh a few people back | white painting – original work – kingdom graffiti illustration


Tags

Leave a Reply

Close